Page 8 - Media Expres nr. 4 / aprilie 2021
P. 8

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
                   TV      Dezastru la încrederea în știrile TV      (urmare din p. 4)


      acțiuni  de  propagandă  și  demografice: bărbații, persoanele  educație mai ridicat, utilizatorii de  mai în vârstă, cu un nivel de
      dezinformare în România în foarte  cu vârsta între 30 și 44 de ani și cei  rețele sociale au o încredere mai  educație mai scăzut, locuitori din
      mare și mare măsură, iar 32,2% că  peste 60 de ani, locuitorii din  ridicată în paginile de internet ale  București sau din urbanul mare,
      acest lucru se întâmplă în mică  București și din urbanul mare. canalelor  mass­media  decât  persoane care nu utilizează rețele
      măsură sau foarte mică măsură, iar  Încrederea în diverse  celelalte categorii. Tind să nu aibă  sociale. Tind să nu aibă încredere
      4,8% deloc. Nu știu sau nu răspund  surse de știri încredere în informațiile de pe  în informațiile difuzate la radio mai
      4,7%.          ­  Chestionați  cu  privire  la  paginile de internet ale canalelor  ales: bărbații, tinerii, cei cu educație
          Analiza   socio­ încrederea în diverse surse de știri,  mass­media: persoanele sub 44 de  mai ridicată.
      demografică: Sunt de părere că  36,3% dintre români declară că  ani, locuitorii din regiunea Nord   DATE
      unele state susțin acțiuni de  sunt înclinați mai degrabă să aibă  Vest. METODOLOGICE
      propagandă și dezinformare în  încredere în informațiile difuzate de  ­ 15,8% spun că au mai  Sondajul de opinie ”Neîncrederea
      România în foarte mare și mare  televiziuni, 60,7% mai degrabă să  degrabă încredere în informații citite  publică: Vest vs. Est, ascensiunea
      măsură mai ales persoanele cu  nu aibă încredere în astfel de  sau primite pe rețele sociale  curentului  naționalist  în  era
      vârsta sub 44 de ani, cei cu  informații, iar 3% nu știu sau nu  (Facebook, Instagram, Youtube,  dezinformării și fenomenului știrilor
      educație mai ridicată, gulerele albe,  răspund.  TikTok), 74,1% că au mai degrabă  false” a fost realizat de INSCOP
      locuitorii din București sau din  Analiza  socio­ neîncredere în astfel de informații,  Research în parteneriat cu Verifield
      urbanul mare, cei care utilizează  demografică: Cei care au încredere  iar 10,1% nu știu sau nu răspund. la  comanda  think­tank­ului
      rețele sociale.     în informațiile difuzate de posturile  Analiza  socio­ STRATEGIC  Thinking  Group
          Țări  care  susțin  TV sunt cu precădere persoane mai  demografică:  Încrederea  în  (www.strategicthinking.ro) în cadrul      propaganda        în vârstă, cu un nivel de educație  informațiile primite pe rețele sociale  unui proiect de cercetare sprijinit de
      ­ În viziunea a 24% dintre români,  mai scăzut, inactivi pasivi, care nu  este, în medie, mai mare în rândul  The German Marshal Fund of the
      Rusia este principala țara care  utilizează rețele sociale, cei care  următoarelor categorii: cei cu vârsta  United States și finanțat de Black
      susține acțiuni de propagandă,  apreciază că veniturile le ajung  între 45 și 59 de ani, locuitori din  Sea Trust for Regional Cooperation
      dezinformează și răspândește știri  numai pentru strictul necesar. Sunt  urbanul mic. Sunt neîncrezători în  prin  True  Story  Project
      false  în  România.  Uniunea  neîncrezători în informațiile difuzate  informațiile primite pe rețele sociale  (www.truestoryproject.ro).
      Europeană se clasează pe locul doi  de televiziuni în special tinerii, cei  mai ales: tinerii, cei cu educație  Datele au fost culese în
      în acest clasament cu 18,5% dintre  cu un nivel de educație mai ridicat,  superioară și cu un venit mai ridicat,  perioada 1 ­12 martie 2021 prin
      răspunsuri, urmată de China  activi sau potențial activi, utilizatori  locuitori din București și din urbanul  metoda CATI (interviuri telefonice).
      (14,8%), Ungaria (9,2%), SUA  de rețele sociale. mare, utilizatorii de rețele sociale. Volumul eșantionului multistadial
      (9,2%) și Germania (3,3%). 1,6%  ­ În informațiile de pe  ­ În informațiile difuzate  stratificat a fost de 1100 de
      dintre cei chestionați consideră că  paginile de internet ale canalelor  de la radio au mai degrabă  persoane,  reprezentativ  pe
      altă țară susține astfel de acțiuni în  mass­media au mai degrabă  încredere  40,6%  dintre  cei  categoriile  socio­demografice
      România, iar 19,4% nu știu sau nu  încredere  21,8%  dintre  cei  intervievați, iar 44,9% au mai  semnificative (sex, vârstă, ocupație)
      răspund.         intervievați, iar 67,6% au mai  degrabă neîncredere. Nu știu sau  pentru populația neinstituționalizată
          Analiza   socio­ degrabă neîncredere. Ponderea  nu răspund 14,5%. a României, cu vârsta de 18 ani și
      demografică: Rusia este principala  nonrăspunsurilor este de 10,7%. Analiza  socio­ peste.
      țară care susține acțiuni de  Analiza  socio­ demografică: Cei care au încredere  Eroarea maximă admisă
      propagandă cu precădere în opinia  demografică: Bărbații, cei cu vârsta  în informațiile difuzate la radio sunt  a datelor este de ± 2,95% la un
      următoarelor  categorii  socio­ sub 60 de ani, cei cu un nivel de  cu precădere: bărbați, persoane  grad de încredere de 95%.      8                                         APRILIE 2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13