Page 11 - Media Expres nr. 4 / aprilie 2021
P. 11

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI
                                            CABLU

      Deciziile Adunării Generale Anuale

      Teleste

       Adunarea generală anuală a companiei Teleste a avut loc la 7 aprilie 2021
       fără prezența acționarilor și a reprezentanților acestora la locul întâlnirii,
       voturile fiind exprimate în avans. Adunarea Generală Anuală a adoptat
       situațiile financiare și situațiile financiare consolidate. Membrii consiliului de
       administrație, precum și directorul executiv au fost descărcați de răspundere
       pentru exercițiul financiar 2020.

          Adunarea Generală Anuală a decis în  Luukkainen, Heikki Mäkijärvi, Kai Telanne și Mirel
       conformitate cu propunerea Consiliului de  Leino­Haltia au fost aleși ca membri ai Consiliului  reglementată organizată de Nasdaq Helsinki Ltd
       administrație că, pe baza bilanțului adoptat, se va  Director.    la prețul predominant în momentul achiziției.
       plăti un dividend de 0,12 EUR pe acțiune pentru  Remunerația membrilor consiliului de  Adunarea generală anuală a acceptat
       perioada financiară încheiată la 31 decembrie  administrație rămâne neschimbată și va fi plătită  propunerea consiliului de administrație de a
       2020 pentru acțiuni, altele decât cele deținute de  după cum urmează: 66.000 de euro pe an pentru  autoriza consiliul de administrație să decidă cu
       Companie. Data de înregistrare pentru plata divi­ președinte și 33.000 de euro pe an pentru fiecare  privire la emiterea de noi acțiuni și / sau
       dendelor este 9 aprilie 2021, iar dividendele vor fi
       plătite efectiv la 16 aprilie 2021.
          Adunarea generală anuală a decis ca
       numărul de membri ai consiliului de administrație
       să fie șase. Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Timo


           ISSN 1582­2591
             Editura:
          MEDIA EXPRES SRL
         J 51/358/2002, RO15052199
          str. Mihai Bravu nr. 168,
         Oltenița, cod 915400 CL, România
             Cont nr. :
         RO47 RZBR 0000 0600 0318 0856
         Raiffeisen BANK Ag. Oltenița

             Redacția:
        ­ București, str. Luca Stroici, nr. 35,
           cod 020583, sector 2,
          Tel. /Fax: +40 314 252 103
        ­ Oltenița, str. Mihai Bravu nr. 168,
            cod 915400 CL      membru. Remunerația anuală a membrilor  transmiterea acțiunilor proprii ale companiei
                        consiliului care acționează în calitate de  deținute de companie și / sau acordarea
          Mobil: +40 722 674 639;   președinte al comitetului de audit este de 49.000  drepturilor speciale menționate în capitolul 10
          media.expres@gmail. com   euro pe an.            secțiunea 1 din Legea companiilor finlandeze.
           www.mediaexpres.ro        Din remunerația anuală care urmează  Pe baza autorizației, Consiliul de
                        să fie plătită membrilor consiliului de administrație,  administrație are dreptul de a decide cu privire la
          EDITOR: Mihai Pavelescu   40% din valoarea totală a remunerației brute va fi  emiterea de noi acțiuni și / sau transmiterea
            Asistent Editor:     utilizată pentru achiziționarea acțiunilor Teleste
             M. Șerban                         acțiunilor proprii ale companiei deținute de
       Colaboratori: ing. Ștefan Nedeluș (DVB  Corporation pentru membrii consiliului de  companie, astfel încât să poată fi emise și / sau
       Inventor), ing. Jurcuţ Nicolae, ing. Sorin  administrație prin tranzacționarea pe piața  transmise în total maximum 2.000.000 de acțiuni.
        Grecescu (Peruvision), Petre Barbu. reglementată organizată de Nasdaq Helsinki Ltd,  Consiliul de administrație, care s­a
                        iar restul va fi plătit în numerar. reunit după adunarea generală anuală, l­a ales pe
          Publicitate și distribuție:    Adunarea Generală Anuală a decis să  Timo Luukkainen ca președinte al acestuia.
           Mobil: +40 770 298 970   autorizeze Consiliul de administrație să decidă cu  Componența comitetului de audit al Consiliului de
         sales.media.expres@gmail. com privire la răscumpărarea acțiunilor proprii ale  administrație a fost decisă după cum urmează:
                        Companiei, în conformitate cu propunerea  doamna Mirel Leino­Haltia, președinte, Vesa
        NOTA: Știrile incluse în MEDIA EXPRES  Consiliului de Administrație. Pe baza autorizației,  Korpimies, membru, și Jussi Himanen, membru.
       pot fi folosite numai pentru informarea Dvs.  Consiliul de Administrație poate răscumpăra
       personală și nu pot fi publicate, integral sau  maximum 1.200.000 de acțiuni proprii ale  CEO Teleste este Jukka Rinnevaara.
       parțial, fără acordul scris al EDITORULUI.  Companiei prin tranzacționarea pe piața                                                       11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16