Page 10 - Media Expres nr. 4 / aprilie 2021
P. 10

CINEMA
      AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE

     Moldova Film Festival va avea loc la

     Iași, între 2 și 6 iunie

     Prima ediție a Moldova Film Festival va avea loc la Iași,  publicul.
                                            Programul complet al festivalului va fi
     între 2 și 6 iunie, într­un cadru adaptat situației și   anunțat la începutul lunii mai. Tot atunci vor fi co­
     incertitudinilor generate de pandemie, potrivit unui comu­      municate detalii privind accesarea filmelor și
     nicat difuzat de organizatori.                    evenimentelor din cadrul festivalului.


         Programul festivalului va prezenta o  noastră de filme abordează, într­un fel sau altul,
     selecție de filme în secțiuni curatoriale și  conceptul de distanță – poate cel mai marcant al
     programe speciale. Pe lângă selecția de filme,  anului 2020 și care, precum orice alt concept ce
     festivalul propune publicului întâlniri cu cineaști,  conține o problemă fundamentală, necesită în
     ateliere, conferințe, dar și o minigalerie de artiști  primul rând să fie examinat pentru a putea fi
     new­media care vor experimenta diferite narațiuni  înțeles și, ulterior, rezolvat. Trasând diferite
     virtuale.             configurații aflate în continuă schimbare între
         A lansa un nou festival de film după o  personaje, situarea lor în lumea fizică și în
     perioadă de traumă globală nu este ușor, mai  societate, dar și prin apelul la diverse convenții,
     ales având în vedere că ultimul an ne­a  mijloace estetice și cinematografice, filmele pe  Moldova Film Festival este organizat
     constrâns să regândim nu doar relația noastră cu  care le propunem în cadrul ediției­fanion  de Common Ground și se va alătura celorlalte
     ceilalți, cât și cu spațiul public și privat, dar și  reprezintă o hartă informală a conceptului de  industrii creative prezente la Romanian Creative
     multe dintre conceptele cu care operam intuitiv, la  distanță.   Week, care va avea loc la Iași în aceeași
     nivel individual și social.        Moldova Film Festival deschide  perioadă, 2­6 iunie 2021.
         Moldova Film Festival propune încă  înscrierile pentru scurtmetraje românești. Potrivit  unei  prezentări  online,
     de la bun început o abordare curatorială ce pune,  Totodată, Moldova Film Festival  "Common Ground este cel mai nou brand de
     mai presus de toate, calitatea artistică a filmelor  deschide înscrierile de scurtmetraje românești  organizare de evenimente din zona Moldovei, o
     prezentate; proiecții care să nu fie atât cele mai  care vor rula în competiția primei sale ediții.  platformă artistică și antreprenorială de gesturi
     recente lansări ori o selecție care să se remarce  Dedicat cinematografului contemporan de artă,  creative afișate în dialog continuu cu orașul și
     în primul rând prin cantitate, ci mai degrabă să  festivalul își propune să prezinte o selecție a celor  comunitatea locală, dar și un program de desco­
     dea publicului șansa de a lua contact cu lucrările  mai bune scurtmetraje de artă realizate în ultimii  perire a proiectelor emergente de artă, în care
     unor cineaști internaționali contemporani care,  doi ani.    tehnologia se transformă în mediu artistic de
     până în momentul de față, nu au putut fi văzute în  Sunt eligibile pentru înscrieri filme de  expunere și se concentrează pe extinderea ariilor
     sala de cinematograf.       toate genurile (ficțiune, documentar, animație, et­ de expresie și experimentare vizuală".
         Toate aceste filme vor gravita în jurul  c.), a căror durată nu întrece 30 de minute,  "Common Ground este un suport
     unui concept central, care va da și tema acestei  realizate de către cineaști români. Întrucât în anul  cultural, social și artistic al orașului, expunând
     ediții: "Closing the Gap".     2020 producția de film autohtonă a fost puternic  publicului nu numai noile arte media, ci
         "Closing the Gap" este o temă care,  afectată de criza COVID­19, în mod excepțional,  răspunzând și la nevoia comunității de
     dincolo de relația sa directă cu sfârșitul  sunt eligibile și filme realizate pe durata anului  diversificare, prin organizarea de petreceri,
     pandemiei și, implicit, de reluarea contactului  2019. Înscrierile sunt deschise până pe data de 7  instalații sau debate­uri."
     interuman în public (și nu numai), conține, în mod  aprilie 2021 și sunt disponibile prin intermediul  "Încurajarea turismului cultural și
     esențial, un mesaj al speranței: cel al unei lumi în  website­ului oficial al Moldova Film Festival. dezvoltarea urbană sunt două dintre misiunile
     care distanțele, golurile dintre oameni se vor  Selecția oficială va fi publicată pe site­ Common Ground, motiv pentru care implicăm
     putea micșora sau umple.      ul festivalului, iar autorii filmelor selectate vor fi  mai ales artiști și antreprenori locali, în
         Într­o propunere autoreflexivă, selecția  invitați să participe la festival pentru discuții cu  dezvoltarea evenimentelor noastre".

     Lege pentru ratificarea Convenției CE

     privind coproducția cinematografică
     Guvernul României a aprobat la 25 martie proiectul de     diversității în domeniul cinematografiei, cu scopul
     Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei      de a realiza o mai mare unitate prin cooperare
                                        culturală și artistică între statele participante.
     privind coproducția cinematografică (varianta revizuită)     producătorii români de film vor putea contribui și
                                            Prin ratificarea acestei convenții,
     deschisă spre semnare la Rotterdam, la 30 ianuarie 2017,       participa artistic și financiar mai ușor la producțiile
     și semnată de România la Strasbourg, la 19 ianuarie 2021.       europene, se arată într­un comunicat publicat pe
                                        site­ul Ministerului Culturii.
                                            Textul convenției poate fi citit online în
         Convenția Consiliului Europei privind  nu numai, alinierea cadrului legal de participare a  limba română la adresa: http://www.cultura.ro/
     coproducția cinematografică (revizuită) conține  producătorilor  de  film  la  coproducțiile  sites/default/files/inline­files/
     dispozițiile privind promovarea și dezvoltarea  cinematografice,  încurajarea  cooperării  în  Conventia%20RO.doc
     coproducției cinematografice la nivel european și  domeniul producției cinematografice, sporirea      10                                         APRILIE 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15