Page 5 - Media Expres nr. 1 (251) / ianuarie 2021
P. 5

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI
                                                 AUTORITĂȚI

      Audiența și sumele cheltuite în campania

      COVID­19 de Guvern      Primele detalii despre audiența campaniilor de informare    Antena 1 și Kanal D. PRO TV – 1,2
      publică derulate în pandemia COVID­19 au apărut într­un    milioane de lei, Antena 1 – 1,06 milioane
      articol publicat în primele zile din decembrie 2020 de către  de lei, Kanal D – 947.000 lei, România
                                         TV – 675.000 lei, Antena 3 – 350.000 lei,
      jurnalistul Petre Barbu, citând „surse independente”. La o lună,   Național TV – 166.000 lei, Realitatea
      în primele zile din ianuarie 2021 a apărut și suma totală  Plus – 149.000 lei.
      angajată de Guvern, 76 de milioane de lei, în urma unei cereri       La 4 ianuarie 2021, în prima zi
      adresate de G4Media.ro în baza legii accesului la informațiile    lucrătoare a noului an, G4Media.ro a pu ­
      de interes public.                          blicat un bilanț al cam paniei de infor ­
                                         mare comunicat de Guvern la o cerere a
          Potrivit Legii nr. 164/2020  SUMELE ANGAJATE ÎN CAMPANIA COVID­19 (lei)
      privind aprobarea Ordonanței de urgență
      a Guvernului nr. 63/2020,  Secretariatul
      General al Guvernului ar fi trebuit să  Antena TV Group SA             9.300.000
      publice LUNAR sumele alocate fiecărui  Dogan Media Inernational SA (Kanal D)     7.500.000
      participant la campanie și condițiile
      contractuale, conform art. 7, alineatul 5:  A.G. Radio Holding (Kiss FM, Magic FM si Rock FM) 4.100.000
      “La sfârșitul fiecărei luni calendaristice,  Antena 3 SA               3.400.000
      în baza datelor comunicate de solicitanți,  Pro TV SRL                  3.400.000
      Secretariatul General al Guvernului
      publică pe pagina de internet raportul  Europe Developpement International­R SA (Europa FM) 2.700.000
      generat prin aplicația web gestionată de  Radio ZU (Grupul Media Camina SRL)       2.000.000
      Autoritatea  pentru  Digitalizarea  România TV (Ridzone Computers)           2.000.000
      României cu cererile va idate, sumele
                l
      alocate fiecărui par icipant la campanie,  RCS & RDS SA               1.700.000
              t
      condițiile contrac uale de derulare a  Ringier Romania SRL              1.100.000
             t
      campaniei”.             Getica OOH (Panotaj)                   797.000
          În perioada 15 mai – 19 noiem ­
      brie 2020, conform unor rapoarte inde ­ Euromedia (Companie de panotaj)        791.000
      pen dente de monitorizare publicate în  Agenția de publicitate DBV Media House SRL   712.000
      decembrie de Libertatea sub semnă ura  Web Editing Development (Prosport)          704.000
                     t
      lui Petre Barbu, campaniile de informare
      publică în pandemie au acumulat  Adevărul Holding                    649.000
      106.779 difuzări de spoturi pe tele vi ­ B1 TV Channel                 594.000
      ziunile private, în valoare de 44,5  Fanatik online                  503.000
      milioane de lei (aproximativ 9,2 milioane
      de euro).  Cele 44,5 milioane de lei  Editura Evenimentul și Capital SRL (Evz.ro)   434.000
      reprezintă valoarea totală a spoturilor
      difuzate, calculată pe baza punctelor de mari audiențe au fost furnizate de PRO  redacției: 76 de milioane de lei cheltuite
      audiență obținute de difuzări la nivel TV, Antena 1 și Kanal D. Au rezultat  de guvernul Orban pentru campania de
      național (Gross Rating Point – GRP) și a următoarele bugete: PRO TV – 1,5  informare anti­Covid, publicația electro ­
      tarifului de 570 lei pe GRP, stabilit de milioane de lei, Antena 1 – 1,2 milioane  nică indicând trustul media fondat de
      PSD în Legea 164/2020.       de lei, Kanal D – 896.000 lei, România  Dan Voiculescu ca principalul beneficiar,
          Campania  video  „Poartă TV – 688.000 lei, Antena 3 – 340.000 lei,  cu 14,7 milioane de lei pentru Antena 1,
      mască!” (iunie – septembrie) s­a derulat Național TV – 164.000 lei, Realitatea  Antena 3 și Radio Zu.
      pe 17 televiziuni private și, conform Plus – 146.000 lei. În total, au fost 18  Al doilea mare beneficiar al
      calculelor pe baza GRP­urilor, a avut o televiziuni care au beneficiat de această  sumelor guvernamentale este Kanal D
      valoare de 16,5 milioane de lei (3,4 comandă,  printre  care  televiziunile  (Dogan Media International SA) – cu 7,5
      milioane de euro). Printre televiziunile cu DigiSport, Look Plus și N24 Plus. milioane de lei, în timp ce Pro TV a
      cele mai mari bugete atrase din această  Campania „Rămânem o echi ­ primit 3,4 milioane lei.
      campanie se numără: Antena 1, Kanal D pă! Păstrăm viitorul!” (septembrie –  România TV (Ridzone Compu ­
      și PRO TV, televiziunile care furnizează noiem brie) a fost calculată la 6,2  ters), televiziunea fondată de Sebastian
      cele mai mari audiențe. Antena 1 – 3,3 milioane de lei (circa 1,3 milioane de  Ghiță, fugit în Serbia, a primit 2 milioane
      milioane de lei, Kanal D – 3,1 milioane euro), fiind difuzată pe 17 televiziuni  de lei, iar trustul Digi24 a primit de la
      de lei, PRO TV – 2,8 milioane de lei, private. Bugetele cele mai mari au  guvern 1,7 milioane de lei.
      România TV – 2,6 milioane de lei, revenit televiziunilor: Pro TV (1,7 mili ­ Potrivit site­ului citat, cele mai
      Antena 3 – 1,4 milioane de lei, Național oane de lei), Antena 1 (1,2 milioane de  mari sume plătite de guvern în perioada
      TV – 814.000 lei, B1 TV – 551.000 lei, lei), Kanal D (1,1 milioane de lei),  1 iunie – 24 decembrie 2020 au fost cele
      Realitatea Plus – 417.000 lei, Grupul România TV (850.000 lei), Antena 3  prezentate în tabel.
      Digi (Digi24 și cele patru televiziuni (416.000 lei), Realitatea Plus (164.000  Lista completă a be neficiarilor
      DigiSport) – 414.000 lei.     lei), B1 TV (152.000 lei), Digi (91.000  obținută de ziariștii G4Media.ro putea fi
          Campania  „Echipă  pentru lei).              descărcată la data publicării articolului în
      viață” (spot 30 de secunde), derulată în  Campania „Împreună punem  format PDF de la adresa: https://
      perioada mai – noiembrie 2020, a avut o viru sul în izolare” (august – noiembrie),  cdn.g4media.ro/wp­content/uploads/
      expunere în valoare de 5,4 milioane de cu un buget calculat de 5 milioane de lei  2021/01/DOC003.pdf.
      lei (circa 1,1 milioane de euro). Cele mai (1,05 milioane de euro): PRO TV,


                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10