Page 5 - Media Expres nr. 3 / martie 2021
P. 5

COMUNICAȚI
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI I
 DIGI are o nouă interfață pentru serviciul  DIGI a comunicat o statistică la nivelul


 de video Digi Online companiei privind diversitatea de gen
      De 8 martie, Digi a comunicat o statistică la  fiind reflectată în reprezentativitatea
      nivelul companiei din care reiese că aproape  la nivel de profesii și ocupații. Astfel,
                                48% din angajatele grupului sunt
      31% din angajații DIGI în România sunt femei,    implicate în vânzări și activități
      o reprezentativitate similară celor declarate de  comerciale, 20% în relațiile cu
      alți operatori europeni care au ca principale  clienții (customer service), 17% în
                                activități administrative, funcțiuni
      activități concepția, construcția, mentenanța de  suport, logistică, achiziții, 10% în
      infrastructuri moderne bazate pe fibră optică,  domeniul tehnic, iar în mass­media
      furnizarea și comercializarea de servicii de  5%, 94% dintre angajate des­
                                fășurând activitatea în regim full­
      comunicații electronice fixe și mobile.       time.
                                    DIGI promovează activ
          La finalul anului 2020,  contribuție importantă la punerea în  diversitatea și consolidează, prin
      operatorul de telecomunicații fixe și  practică a strategiei de business a  eforturi continue, o cultură incluzivă,
      mobile care deține una dintre cele  companiei și la luarea deciziilor,  bazată pe principii precum ega­
      mai extinse și moderne rețele de  40% dintre managerii grupului fiind  litatea de șanse, indiferent de
      fibră optică din regiune, înregistra  femei.  criteriile de etnie, origine națională,
      efective totale de peste 14.600  Și în privința distribuției  gen, vârstă, dizabilități, educație sau

                                              Camelia Maria, director HR Digi


                                             puternicul angajament al echipei
                                             manageriale de a recunoaște și
                                             respecta diferențele dintre oameni,
                                             evaluând în același timp contribuția
                                             pe care toți colaboratorii o au la
                                             dezvoltarea business­ului. De ase­
                                             menea, prin acțiuni de comunicare
                                             și sensibilizare, top­managementul
                                             companiei  transmite  la  toate
                                             nivelurile de responsabilitate ale
                                             companiei principiile enunțate în
                                             Carta Diversității, la care grupul a
                                             aderat în 2019.
                                                 Grupul DIGI este liderul
                                             segmentului de servicii de internet
                                             fix și pay­tv în România, cu 55%
                                             cotă de piață pe fiecare dintre
                                             aceste segmente, potrivit datelor
                                             comunicate de autoritatea de
                                             reglementare ANCOM, la 30 iunie
                                             2020. Totodată, grupul este unul
                                             dintre operatorii europeni de top în
                                             domeniul comunicațiilor electronice
                                             convergente, derulând operațiuni și
                                             în Ungaria, Spania și Italia (doar ca
                                             Mobile Virtual Network Operator –
                                             MVNO – pe această piață).
                                             Compania deține cea mai modernă
                                             și mai extinsă rețea de fibră optică
                                             din regiune.
                                                 În domeniul serviciilor
                                             mobile de voce și date, DIGI a fost
                                             mereu un adept al pionieratului,
                                             implementând de timpuriu cele mai
                                             avansate tehnologii. DIGI aduce pe
                                             piață cele mai accesibile servicii de
                                             comunicații electronice, atât în
                                             domeniul serviciilor fixe, cât și al
                                             celor mobile.
                                                 Acest avantaj competitiv
                                             s­a transformat, în timp, într­un
      angajați, în România, din care  pe domenii de activitate și funcțiuni,  religie.  Universul  complex  al  beneficiu pentru milioane de clienți,
      aproape 31% femei.    grupul oferă o perspectivă diversă  diversității se regăsește, în cadrul  care au dobândit, astfel, un acces
          Mai mult, se arată în  de dezvoltare profesională doam­ companiei DIGI, atât în politicile și  mai rapid și mai puțin costisitor la
      comunicatul Digi, doamnele au o  nelor Digi, multitudinea de opțiuni  regulamentele interne, cât și în  servicii de cea mai bună calitate.

                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10