Page 3 - Media Expres nr. 2 / februarie 2021
P. 3

AUTORITĂȚI
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI


      ANCOM vrea ce n­a reușit de ani buni:


      să stabilească tarifele "orientative"

      pentru stâlpi
      ANCOM a publicat Planul de acțiuni pe 2021, care cuprinde mai multe      telor legate de Legea infrastructurii
                                             și revizuirea cadrului legislativ
      ținte, printre care unele deosebit de importante, dar și dificil de  secun dar pentru serviciile de
      reglementat sau de implementat: tarifele pe stâlpi și licitația pentru  comunicații electronice și poștale.
                                                 O decizie importantă,
      spectrul de frecvențe 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400­       potrivit ANCOM, urmează a fi adop ­
      3800 MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații    tată în acest an privind organizarea
      electronice de bandă largă.                          procedurii de selecție de acordare a
                                             drepturilor de utilizare a spectrului
                                             radio în benzile de frecvențe de 700
          Autoritatea a prevăzut în  rilor art. 19 alin. (2).(3) Operatorii de  Totodată, ANCOM va  MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600
      planul său de acțiuni, pentru prima  reţea şi furnizorii de reţele publice  analiza condițiile de acces la  MHz, 3400­3800 MHz pentru
      parte a anului, stabilirea tarifelor  de comunicaţii electronice vor ţine  infrastructurile fizice realizate cu  furnizarea de rețele publice și
      orientative de acces la stâlpii unui  cont în cel mai înalt grad, în pro ­ participarea sau sprijinul autorităţilor  servicii de comunicații electronice
      operator de rețea, la... cinci ani de  cesul de negociere a contractelor  administraţiei publice centrale ori  de bandă largă.
      la publicarea Legii infrastructurii nr.  de exercitare a drep ului de acces la  locale sau finanţate, total ori parţial,  Pentru oportunitatea şi
                          t


                                             Foto: Anton Kraev, Unsplash.com                                             ter menul de organizare a unei lici ­
      159/2016, care la Art. 23 prevede  infrastructura fizică, de tarifele  din fonduri publice.  taţii de spectru pentru benzile de
      că: „(1) Cu scopul de a evita apariţia  orientative prevă zute la alin. (1)”.  În enumerarea ANCOM,  frecvenţe de peste 24 GHz, Au ­
      unor litigii, precum şi pentru a  Pe parcursul acestui an,  prioritățile pentru 2021 sunt în  toritatea se va adresa pieței na io ­
                                                        ț
      asigura  celeritatea  soluţionării  ANCOM va continua și realizarea  ordine: transpunerea în legislația  nale de comunicații electronice cu
      acestora, prin decizie a preşe ­ inventarului rețelelor publice de  secundară a prevederilor Codului  un chestionar.
      dintelui ANCOM se vor publica,  comunicații electronice și al ele ­ euro pean al comunicațiilor electro ­ Planul de acțiuni AN ­
      pentru anumite tipuri de infras ­ mentelor de infrastructură fizică  nice, organizarea licitației de spectru  COM pentru anul 2021 a fost pu bli ­
      tructură fizică, tarifele orien ative  aso ciate  acestora  (Proiectul  pentru acordarea drepturilor de  cat pe pagina de internet a
                t
      pentru accesul la infras ructura  ATLAS), care va fi elaborat pe baza  utilizare a frecvențelor în benzile  Autorității şi poate fi accesat online
               t
      operatorilor de reţea.(2) Tarifele  datelor primite de la furnizorii de  pentru furnizarea de rețele publice  la adresa: https://www.ancom.ro/
      orientative prevăzute la alin. (1) se  rețele publice de comunicații  și servicii de comunicații electronice  plan­de­actiuni_119.
      stabilesc cu respectarea preve de ­ electronice din România.  de bandă largă, derularea proiec ­
                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8