Page 10 - Media Expres nr.3 (289) / MARTIE 2024
P. 10

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE

      CNA a publicat Lista stațiilor TV pentru

      2024 în vederea aplicării principiului


      „must carry”      Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a
      publicat la 15 februarie, mai târziu cu o
      jumătate de lună decât anul trecut, lista
      televiziunilor pentru aplicarea principiului
      must­carry, prevăzut la art. 82 din Legea
      audiovizualului nr. 504/2002.

       Lista este însoțită de o notă a Serviciului Juridic, Reglementări şi
      Relaţii Europene / Biroului Licenţe Autorizări, referitoare la aplicarea
      principiului must carry, care include termenele de aplicare obligației de
      retransmisie ­ în maximum 15 zile de la publicarea ­ și precizarea
      importantă că regula se aplică și serviciilor de distribuție exclusiv online.
       Nota referitoare la lista must carry conține următorul text:
       "NOTĂ cu privire la Lista serviciilor de programe de televiziune ce se
      retransmit în regim must carry în anul 2024
       Prin adresa înregistrată la CNA cu nr. 1567/09.02.2024 ARMA a
      retransmis, conform adresei CNA nr.1567/05.02.2024 transmisă ca urmare
      a hotărârii Consiliului luată în şedinţa din data de 31.01.2024, raportul cu
      audiența medie pentru stațiile de televiziune care au cerut măsurarea și  publicul larg, prin rețele de comunicaţii electronice, astfel cum sunt
      raportarea pentru perioada ianuarie ­ decembrie 2023 în cadrul Serviciului  reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind
      Naţional pentru Măsurarea Audiențelor TV (SNMATV), astfel cum este  comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
      Serviciul furnizat de către Kantar Media Audiences SRL, conform art.45 din  nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare; un astfel de serviciu
      Legea audiovizualului nr.504/2002.          media audiovizual este fie un serviciu de programe de televiziune sau
       Dintr­un total de 121 posturi TV cu audiența măsurată de ARMA, 56  radiodifuziune, astfel cum este definit la pct. 2, fie un serviciu media
      posturi TV au depus declarații conform Deciziei nr. 72/2012 (libere la  audiovizual la cerere, astfel cum este definit la pct. 3, şi/sau un serviciu
      retransmisie și fără condiţionări tehnice sau financiare), acestea urmând să  media care constituie o comunicare comercială audiovizuală, astfel cum
      constituie lista must­carry valabilă pentru anul 2024, conform prevederilor  este definită la pct. 15;
      art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și  pct. 13 radiodifuzor furnizor de servicii media audiovizuale în domeniul
      completările ulterioare, şi ale Deciziei CNA nr. 72/2012 privind condițiile de  serviciilor de programe de televiziune şi/sau de radiodifuziune;
      eliberare și modificare a avizului de retransmisie, cu modificările şi  Art. 82 (1) din Legea Audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
      completările ulterioare.               completările ulterioare: Orice distribuitor care retransmite servicii de
       Observație: Postul VP TV are acoperire regională (7 județe și  programe prin rețele de comunicații electronice are obligația să includă în
      Municipiul Bucureşti)                oferta sa serviciile de programe ale Societății Române de Televiziune
       În aplicarea listei must carry valabilă pentru anul 2024, trebuie avute în  destinate publicului din România, precum și alte servicii de programe, libere
      vedere următoarele prevederi legale:         la retransmisie şi fără condiționări tehnice sau financiare, ale
       • Definiţiile prevăzute la Art. 1 alin. (1) din Legea Audiovizualului nr.  radiodifuzorilor privați, aflați sub jurisdicția României, în limita a 25% din
      504/2002, cu modificările şi completările ulterioare: numărul total de servicii de programe distribuite prin rețeaua respectivă,
       pct. 10: retransmisia ­ captarea și transmiterea simultană, nealterată și  precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere
      integrală a serviciilor de programe de televiziune şi/sau de radiodifuziune,  este stabilită prin acorduri internaționale la care România este parte.
      destinate recepționării de către public, prin orice rețele de comunicaţii  Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privați este ordinea
      electronice, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a  descrescătoare a indicelui anual de audiență.
      Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.  • Art. 13 din Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi
      140/2012, cu modificările şi completările ulterioare; modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și completările
       Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile  ulterioare:
      electronice defineşte la art. 4 alin. (1) pct. 6, rețeaua de comunicații  (1) În maximum 7 zile de la publicarea listei must carry, distribuitorii de
      electronice ca fiind sistemele de transmisie, bazate sau nu pe o  servicii de programe vor solicita, în scris, radiodifuzorilor, pentru fiecare
      infrastructură permanentă sau pe o capacitate de administrare centralizată,  rețea de comunicații electronice în funcțiune, acceptul anual de
      și, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare și alte  retransmisie pentru toate serviciile de programe pe care sunt obligați să le
      resurse, inclusiv elementele de rețea care nu sunt active, care permit  retransmită potrivit art. 82 din Legea audiovizualului.
      transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori  (2) Dacă în maximum 15 zile de la publicarea listei must carry
      alte mijloace electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații electronice  radiodifuzorul nu răspunde în scris solicitării prevăzute la alin. (1), acceptul
      prin satelit, rețelele terestre fixe, cu comutare de circuite și cu comutare de  de retransmisie se consideră a fi acordat tacit.
      pachete, inclusiv internet, și mobile, rețelele electrice, în măsura în care  (3) În situația prevăzută la alin. (2), pentru obținerea/modificarea
      sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, rețelele utilizate pentru  avizului de retransmisie, distribuitorul de servicii va transmite la CNA
      transmisia serviciilor media audiovizuale și rețelele de televiziune prin  dovada solicitării acceptului de retransmisie.
      cablu, indiferent de tipul de informație transmisă.   (4) În termen de 30 de zile de la publicarea listei must carry,
       pct. 14: distribuitor de servicii orice persoană care constituie şi pune la  distribuitorii de servicii de programe au obligația să introducă în oferta lor
      dispoziția publicului o ofertă de servicii de programe prin retransmisie, pe  serviciile de programe care îndeplinesc condițiile regimului must carry şi să
      bază de relații contractuale cu radiodifuzorii ori cu alți distribuitori; depună la CNA anexa nr. 2, prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. c).
       pct. 1: serviciu media audiovizual serviciul aflat sub responsabilitatea  DECLARAŢIA ­ Anexa nr. 3 la Decizia nr. 72/2012 transmisă potrivit
      editorială a unui furnizor de servicii media audiovizuale, având drept scop  prevederilor Art. 11 alin (1) din Decizia nr. 72/2012: În scopul includerii în
      principal, al acestuia sau al unei secțiuni disociabile a acestuia, furnizarea  lista must carry, radiodifuzorii interesați vor declara la CNA, până cel mai
      de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ pentru  târziu la data de 15 ianuarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic în curs,      10                                         MARTIE 2024
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15